Take Online TestPaper I
Sr. No. Subject Notes Book Video
1 बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र ( 30 )
2 गणित ( 30 )
3 पर्यावरण अध्ययन ( 30 )
4 हिन्दी भाषा ( 30 )
5 संस्कृत भाषा ( 30 )
6 अंग्रेजी भाषा ( 30 )
Paper II
Class Subject  Notes Book Video
1 बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र  (30 अंक)
2 सामाजिक विज्ञान  (60 अंक)
OR  गणित एवं विज्ञान  (60 अंक)
3 हिन्दी भाषा (30 अंक)
4 संस्कृत भाषा  (30 अंक) 
OR  अंग्रेजी  भाषा  (30 अंक)